REGULAMENT CAMPANIE “La 3 casete de extensii gene achizitionate vei primi 1 caseta cadou”
1 Iunie 2022 – 31 decembrie 2023
Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI. OBIECTUL CAMPANIEI
Campania “La 3 casete achizitionate vei primi 1 caseta cadou” va fi denumita in continuare „Campania”.
Campania este organizata si desfasurata de catre societatea CAY TOP TRADER S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in Constanta, Str. Napoli Nr. 23-25, ap.16, cam.2, judetul Constanta, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/353/2020, Cod Fiscal: RO42224984 („Organizatorul”).
Art. 2 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
2.1 Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit in cuprinsul prezentului document “Regulamentul”). Prin participarea la Campanie se prezuma cunoasterea prezentului Regulament de catre Participanti si acordul acestora in ceea ce priveste continutul Regulamentului.
2.2 Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe toata perioada de desfasurare a Campaniei, in format electronic, pe pagina web a Organizatorului: www.acaybeauty.ro. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la necunoasterea de catre Participanti si public a Regulamentului si a modificarilor aduse acestuia, atat timp cat acestea au facut obiectul publicarii de catre Organizator.
2.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata pe durata acesteia in scopul informarii publicului inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare cu scop informativ ce vor putea fi publicate si/sau difuzate prin diverse mijloace de informare/comunicare. Informatiile din aceste materiale vor fi completate si interpretate obligatoriu in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
2.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, implicit oricare dintre conditiile desfasurarii Campaniei, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta oricand desfasurarea Campanie, cu conditia instiintarii prealabile a publicului cu privire la orice modificare a vreuneia dintre prevederile sale. Orice modicari si/sau completari aduse prevederilor acestui Regulament si/sau conditiilor de desfasurare a Campaniei vor fi comunicate publicului prin publicare pe pagina web www.acaybeauty.ro cu minimum 24 ore inainte de intrarea lor in vigoare. In astfel de situatii, Organizatorul va publica in aceleasi conditii si versiunea actualizata a Regulamentului.
ART. 3 DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE
3.1 Campania se desfasoara la nivel national / international in conformitate cu mecanismul descris la art. 5 de mai jos, incepand cu data de 01.06.2022 pana la 31.12.2023 (“Durata Campaniei”) pe site-ul www.acaybeauty.ro.
ART. 4 PARTICIPANTII. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 La aceasta Campanie pot participa toti clientii care plaseaza o comanda pe www.acaybeauty.ro . Conditia este ca in cos sa-si adauge minim 4 casete de extensii de gene cu 20 de randuri fie ele negre, colorate, maro sau casete de gene Express Volume (pre-made) indiferent de volumul ales.
ART. 5 MECANISMUL CAMPANIEI
5.1 Campania “La 3 casete achizitionate de extensii gene vei primi 1 caseta cadou” presupune achizitionarea a unui numar de minim 4 casete de extensii cu 20 de randuri sau casete de extensii gene Express Volume(pre-made). Casetele pentru care se aplica aceasta oferta sunt cele listate pe site-ul www.acaybeauty.ro in sectiunea https://acaybeauty.ro/extensii-gene/ , in dreptul fiecarui produs supus acestei oferte existand marcajul “3+1 Gratis”.
5.2 Oferta se poate aplica de multiple ori, conditia aplicarii acestei oferte este ca numarul de casete introduse in cos sa fie multiplu de 4 (ex.8,12,16,20,24,28,32 casete).
5.3 Va beneficia de reducere 100%, caseta cu pretul cel mai mic, din toate cele 4 casete cu 20 de randuri sau casete Express Volume introduse in cos. Reducerea se aplica exclusiv in momentul facturarii, in urma confirmarii telefonice a comenzii. Totalul final al comenzii va fi comunicat telefonic si prin e-mail impreuna cu awb-ul comenzii plasate pe www.acaybeauty.ro
5.4 In cadrul unei singure comenzi pot fi mixate orice tip de casete cu 20 de randuri fie ele extensii negre (marimi individuale sau mix), colorate, ombre, black touch , nuante de maro (marimi individuale sau mix) sau extensii Express Volume (pre-made).
5.5 Oferta nu este cumulabila cu alte cupoane de discount.
8. LITIGII. LEGE APLICABILA
8.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instanta judecatoreasca competenta de drept comun din Constanta.
8.2 Legea aplicabila oricarei activitati intreprinse in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei este legea romana.
9. SUSPENDAREA SI/SAU INCETAREA CAMPANIEI. CONTESTATII
9.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute la art. 3 de mai sus in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei (caz fortuit).
9.2 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricand in baza deciziei Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor art. 2.4 de mai sus.
9.3 Eventualele reclamații legate de organizarea și derularea Campaniei se vor putea trimite
Organizatorului in scris, adresa: office@acaybeauty.ro, nu mai tarziu de data de 1 ianuarie 2024 si se va solutiona in termen de 20 de zile de la primirea acesteia cu informarea scrisa a reclamantului asupra solutiei. După această dată Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamatie.
10. ALTE CLAUZE
10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz abuz sau care ar putea prejudicia imaginea Organizatorulul.
10.2 Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de cel care este ţinut să îşi îndeplinească anumite obligaţii în baza acestui Regulament Oficial. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil.
10.3 Prezentul Regulament se completeaza cu prevederile documentului Termeni si Conditii, disponibil pe site-ul www.acaybeauty.ro.